برچسب افزودن jsconfig.json به VSCode

افزودن jsconfig.json به VSCode